التربية والتعليم

Dans ce domaine, la Wilaya a déployé de gros efforts en vue de permettre une scolarisation  généralisée.  Les indicateurs  ci-après  attestent  de ce qui a  été  entrepris ;  C’est ainsi qu’au  titre de l’année  2019/2020  il ressort que

Enseignement primaire

 • Nombre d’élèves: 156 218 dont 75 108 filles (48%)
 • Nombre d’écoles: 761 dont (689 utilisées)
 • Nombre de salles de classes: 4 806
 • Taux d’occupation des classes: 32 élèves / classe
 • Nombre d’enseignants: 6 978 dont 5 249 femmes
 • Nombre de cantines scolaires: 313
 • Coût moyen de réalisation d’une salle de classe: 3 500 000,00 DA

Enseignement moyen

 • Nombre d’élèves: 103 560 dont 49 708 filles (48%)
 • Nombre de CEM: 160
 • Nombre de salles de classes: 2 521
 • Taux d’occupation des classes: 41 élèves / classe
 • Nombre d’enseignants: 5 137 dont 3 445 femmes
 • Coût moyen de réalisation d’une salle de classe: 3 500 000,00 DA

Enseignement secondaire

 • Nombre d’élèves: 41 894 dont 24 498 filles (58%)
 • Nombre de lycées: 70
 • Nombre de salles de classes: 1 319
 • Taux d’occupation des classes: 32 élèves / classe
 • Nombre d’enseignants: 2 967 dont 1 776 femmes
 • Coût moyen de réalisation d’une salle de classe: 3 500 000,00 DA

Enseignement primaire

Année : 2019/2020

CommunesSecteur publicSecteur privé
NombreNombre
EcolesPlaces pédagigiquesElèves scolarisésmoyen d'élèves par classeCantines scolairesEcolesPlaces pédagigiquesElèves scolarisésmoyen d'élèves par classeCantines scolaires
M'SILA7629,88027,342372800000
MAGRA317,8007,696391700000
BERHOUM174,3204,05738600000
AIN EL KHEDRA194,4803,808341100000
BELAIBA225,2005,801451400000
DEHAHNA81,68080919100000
OULED DERRADJ225,8805,054341300000
MAADID205,1603,102241000000
METARFA112,2001,61429700000
OULED ADDI GUBALA235,3603,86729900000
SOUAMAA92,0801,22524300000
H.DALAA327,7205,361281800000
TARMOUNT92,0001,06921700000
OULED MANSOUR81,5201,14430400000
OUANOUGHA103,0001,67422600000
CHELLAL61,16076626300000
OULED MADHI92,2401,34024200000
K.CED DJIR122,3201,28822500000
MAARIF113,0402,23729400000
BOU SAADA5221,92019,705362200000
EL HAMEL71,9601,38028300000
OULTEM252041432100000
KHOUBANA92,0401,34326400000
M'CIF92,5601,89230500000
HAOUAMED81,8001,19727300000
O.SIDI BRAHIM132,8801,87026600000
BEN ZOUH61,44085424200000
SIDI AMEUR194,2804,04038800000
TEMSA91,72097623300000
SIDI AISSA3411,12010,698381500000
BOUTI ESSAYAH122,1601,49328400000
BENI ILMENE71,7201,05224500000
AIN EL HADJEL236,4005,34033800000
SIDI HADJERES132,4401,07718500000
BEN S'ROUR144,1603,59535400000
O.SLIMANE252046236200000
ZARZOUR592043319100000
MED BOUDIAF132,9202,26331700000
AIN MELH165,8805,17935600000
BIR FODDA51,04058322200000
AIN FARES61,08036013100000
SIDI .M'HAMED72,0401,70133400000
AIN RICH112,7602,57337500000
MEDJEDEL113,3602,46129900000
MENAA61,52094625100000
DJEBEL MESSAD102,8402,11330600000
SLIM51,32096429300000
TOTAL Wilaya689192,360156,2183231300000
Source : Direction de l'éducation

Enseignement primaire Synthèse (Public-Privé)

Année : 2019/2020

CommunesNombre
EcolesSalles de classes*Places pédagigiquesElèves scolarisésmoyen d'élèves par classeCantines scolaires
M'SILA7674729,88027,3423728
MAGRA311957,8007,6963917
BERHOUM171084,3204,057386
AIN EL KHEDRA191124,4803,8083411
BELAIBA221305,2005,8014514
DEHAHNA8421,680809191
OULED DERRADJ221475,8805,0543413
MAADID201295,1603,1022410
METARFA11552,2001,614297
OULED ADDI G231345,3603,867299
SOUAMAA9522,0801,225243
H.DALAA321937,7205,3612818
TARMOUNT9502,0001,069217
OULED MANSOUR8381,5201,144304
OUANOUGHA10753,0001,674226
CHELLAL6291,160766263
OULED MADHI9562,2401,340242
K.CED DJIR12582,3201,288225
MAARIF11763,0402,237294
BOU SAADA5254821,92019,7053622
EL HAMEL7491,9601,380283
OULTEM213520414321
KHOUBANA9512,0401,343264
M'CIF9642,5601,892305
HAOUAMED8451,8001,197273
O.SIDI BRAHIM13722,8801,870266
BEN ZOUH6361,440854242
SIDI AMEUR191074,2804,040388
TEMSA9431,720976233
SIDI AISSA3427811,12010,6983815
BOUTI ESSAYAH12542,1601,493284
BENI ILMENE7431,7201,052245
AIN EL HADJEL231606,4005,340338
SIDI HADJERES13612,4401,077185
BEN S'ROUR141044,1603,595354
O.SLIMANE213520462362
ZARZOUR523920433191
MED BOUDIAF13732,9202,263317
AIN MELH161475,8805,179356
BIR FODDA5261,040583222
AIN FARES6271,080360131
SIDI .M'HAMED7512,0401,701334
AIN RICH11692,7602,573375
MEDJEDEL11843,3602,461299
MENAA6381,520946251
DJEBEL MESSAD10712,8402,113306
SLIM5331,320964293
TOTAL Wilaya6894,809192,360156,21832313
Source : Direction de l'éducation

Enseignement Moyen

Année : 2019/2020

CommunesSecteur publicSecteur privé
NombreNombre
CEMPlaces pédagigiquesElèves scolarisésmoyen d'élèves par classeCantines scolairesCEMPlaces pédagigiquesElèves scolarisésmoyen d'élèves par classeCantines scolaires
M'SILA2520,34018,902401000000
MAGRA74,4004,59341700000
BERHOUM42,7202,91449200000
AIN EL KHEDRA32,2802,54653300000
BELAIBA53,8403,45540500000
DEHAHNA172058537100000
OULED DERRADJ63,7403,32141500000
MAADID52,9201,96230400000
METARFA160053436100000
OULED ADDI G53,3202,65440300000
SOUAMAA184065333100000
H.DALAA64,0803,63938500000
TARMOUNT21,00069633200000
OULED MANSOUR136045164100000
OUANOUGHA31,7601,07929100000
CHELLAL160053838100000
OULED MADHI172070444100000
K.CED DJIR180080745100000
MAARIF21,1201,23447200000
BOU SAADA1713,78014,16246500000
EL HAMEL31,60099426200000
OULTEM156023722100000
KHOUBANA21,16087630100000
M'CIF32,1601,30435200000
HAOUAMED168056338100000
O.SIDI BRAHIM21,4401,18638200000
BEN ZOUH284066533200000
SIDI AMEUR32,2602,49646300000
TEMSA278062137200000
SIDI AISSA87,0407,95350200000
BOUTI ESSAYAH164080958100000
BENI ILMENE21,16076633100000
AIN EL HADJEL64,4603,72539300000
SIDI HADJERES21,16069432100000
BEN S'ROUR32,6202,47743100000
O.SLIMANE140022325100000
ZARZOUR148028025100000
MED BOUDIAF21,3201,41050200000
AIN MELH53,7203,54143300000
BIR FODDA136036152100000
AIN FARES148029126100000
SIDI .M'HAMED21,48095730100000
AIN RICH21,7601,44834100000
MEDJEDEL22,0801,74639200000
MENAA164064946100000
DJEBEL MESSAD32,0801,26529200000
SLIM160059437100000
TOTAL Wilaya160113,900103,5604110300000
Source : Direction de l'éducation

Enseignement Moyen Synthèse (Public-Privé)

Année : 2019/2020

CommunesNombre
CEMSalles de classesPlaces pédagigiquesElèves scolarisésmoyen d'élèves par classeCantines scolaires
M'SILA2547720,34018,9024010
MAGRA71124,4004,593417
BERHOUM4592,7202,914492
AIN EL KHEDRA3482,2802,546533
BELAIBA5873,8403,455405
DEHAHNA116720585371
OULED DERRADJ6813,7403,321415
MAADID5652,9201,962304
METARFA115600534361
OULED ADDI G5673,3202,654403
SOUAMAA120840653331
H.DALAA6954,0803,639385
TARMOUNT2211,000696332
OULED MANSOUR17360451641
OUANOUGHA3371,7601,079291
CHELLAL114600538381
OULED MADHI116720704441
K.CED DJIR118800807451
MAARIF2261,1201,234472
BOU SAADA1730913,78014,162465
EL HAMEL3381,600994262
OULTEM111560237221
KHOUBANA2291,160876301
M'CIF3372,1601,304352
HAOUAMED115680563381
O.SIDI BRAHIM2311,4401,186382
BEN ZOUH220840665332
SIDI AMEUR3542,2602,496463
TEMSA217780621372
SIDI AISSA81597,0407,953502
BOUTI ESSAYAH114640809581
BENI ILMENE2231,160766331
AIN EL HADJEL6954,4603,725393
SIDI HADJERES2221,160694321
BEN S'ROUR3572,6202,477431
O.SLIMANE19400223251
ZARZOUR111480280251
MED BOUDIAF2281,3201,410502
AIN MELH5823,7203,541433
BIR FODDA17360361521
AIN FARES111480291261
SIDI .M'HAMED2321,480957301
AIN RICH2431,7601,448341
MEDJEDEL2452,0801,746392
MENAA114640649461
DJEBEL MESSAD3442,0801,265292
SLIM116600594371
TOTAL Wilaya1602,554113,900103,56041102
Source : Direction de l'éducation

Enseignement Secondaire

Année : 2019/2020

CommunesSecteur publicSecteur privé
NombreNombre
LyceePlaces pédagigiquesElèves scolarisésmoyen d'élèves par classeCantines scolairesLyceePlaces pédagigiquesElèves scolarisésmoyen d'élèves par classeCantines scolaires
M'SILA1212,7809,561296900000
MAGRA22,0001,46652200000
BERHOUM21,9601,06941200000
AIN EL KHEDRA21,64099237200000
BELAIBA21,60094341200000
DEHAHNA18002049100000
OULED DERRADJ21,8801,27549200000
MAADID21,40072826200000
METARFA0000000000
OULED ADDI G21,9601,00737200000
SOUAMAA0000000000
H.DALAA32,8801,71464300000
TARMOUNT180037214100000
OULED MANSOUR0000000000
OUANOUGHA21,40053128200000
CHELLAL172047118100000
OULED MADHI0000000000
K.CED DJIR180025013100000
MAARIF180029911100000
BOU SAADA88,9806,771203600000
EL HAMEL11,00053819100000
OULTEM0000000000
KHOUBANA180031014100000
M'CIF11,00048617100000
HAOUAMED0000000000
O.SIDI BRAHIM11,22079527100000
BEN ZOUH0000000000
SIDI AMEUR11,12092131100000
TEMSA18002349100000
SIDI AISSA44,3202,62491300000
BOUTI ESSAYAH0000000000
BENI ILMENE180029116100000
AIN EL HADJEL21,8001,36627200000
SIDI HADJERES0000000000
BEN S'ROUR22,1801,25145200000
O.SLIMANE0000000000
ZARZOUR0000000000
MED BOUDIAF184047819100000
AIN MELH22,6201,86961200000
BIR FODDA0000000000
AIN FARES180025712100000
SIDI .M'HAMED180027711100000
AIN RICH180052217100000
MEDJEDEL21,68076829200000
MENAA180032214100000
DJEBEL MESSAD180053718100000
SLIM160039512000000
TOTAL Wilaya7067,18041,894306300000
Source : Direction de l'éducation

Enseignement Secondaire Synthèse (Public-Privé)

CommunesNombre
LyceeSalles de classesPlaces pédagigiquesElèves scolarisésmoyen d'élèves par classeCantines scolaires
M'SILA1225912,7809,561379
MAGRA2492,0001,466302
BERHOUM2381,9601,069282
AIN EL KHEDRA2341,640992292
BELAIBA2381,600943252
DEHAHNA19800204231
OULED DERRADJ2401,8801,275322
MAADID2251,400728292
METARFA000000
OULED ADDI G2381,9601,007272
SOUAMAA000000
H.DALAA3622,8801,714283
TARMOUNT113800372291
OULED MANSOUR000000
OUANOUGHA2271,400531202
CHELLAL114720471341
OULED MADHI000000
K.CED DJIR112800250211
MAARIF19800299331
BOU SAADA81748,9806,771396
EL HAMEL1161,000538341
OULTEM000000
KHOUBANA118800310171
M'CIF1131,000486371
HAOUAMED000000
O.SIDI BRAHIM1251,220795321
BEN ZOUH000000
SIDI AMEUR1241,120921381
TEMSA18800234291
SIDI AISSA4834,3202,624323
BOUTI ESSAYAH000000
BENI ILMENE115800291191
AIN EL HADJEL2401,8001,366342
SIDI HADJERES000000
BEN S'ROUR2482,1801,251262
O.SLIMANE000000
ZARZOUR000000
MED BOUDIAF117840478281
AIN MELH2612,6201,869312
BIR FODDA000000
AIN FARES115800257171
SIDI .M'HAMED112800277231
AIN RICH120800522261
MEDJEDEL2271,680768282
MENAA111800322291
DJEBEL MESSAD115800537361
SLIM110600395400
TOTAL Wilaya701,31967,18041,8943263
Source : Direction de l'éducation

Répartition des Effectifs Enseignants par Cycle

CommuneNbre d'enseignants
PrimaireMoyenSecondaire
TotalDont femmesTotalDont femmesTotalDont femmes
M'SILA1,158970960740649423
MAGRA33426322014210264
BERHOUM1841671361028860
AIN EL KHEDRA181155115797949
BELAIBA24217917010811472
DEHAHNA544133241912
OULED DERRADJ2261671641199465
MAADID161124118785535
METARFA7963292100
OULED ADDI G1871461341048450
SOUAMAA6651342200
H.DALAA28319020314714275
TARMOUNT655440303326
OULED MANSOUR5941211700
OUANOUGHA845273406637
CHELLAL372529223426
OULED MADHI7155343000
K.CED DJIR734534222717
MAARIF10086614300
BOU SAADA751588678448411232
EL HAMEL755862363926
OULTEM201313900
KHOUBANA695747313015
M'CIF796069433623
HAOUAMED6241281900
O.SIDI BRAHIM967961405226
BEN ZOUH4831401900
SIDI AMEUR171112123736124
TEMSA572934181914
SIDI AISSA434325332220185113
BOUTI ESSAYAH8652301800
BENI ILMENE493341243313
AIN EL HADJEL23818517712311272
SIDI HADJERES7452412300
BEN S'ROUR148118120829055
O.SLIMANE261712500
ZARZOUR2918141000
MED BOUDIAF1046967393821
AIN MELH1911401679212656
BIR FODDA3217231100
AIN FARES26172192512
SIDI .M'HAMED704150142311
AIN RICH1055170373515
MEDJEDEL1175982433116
MENAA453031153011
DJEBEL MESSAD905267383728
SLIM4833301700
TOTAL6,9845,2515,1383,4462,9991,794
Source : Direction de l'éducation

Taux de scolarisation par commune

Année : 2019/2020

CommuneTaux de scolarisation (%)
6 - 15 ans16 - 19 ans
TotalDont filleTotalDont fille
M'SILA69.5970.0834.8138.81
MAGRA80.5277.4429.2229.82
BERHOUM78.3978.79000000000000627.0931.62
AIN EL KHEDRA62.6863.0725.9931.34
BELAIBA99.3395.1431.6831.43
DEHAHNA52.0949.6418.92000000000000221.22
OULED DERRADJ86.4984.630.6836.65
MAADID58.9757.5519.57999999999999824.38
METARFA64.0863.812.422.25
OULED ADDI G73.48999999999999572.9126.5231.32
SOUAMAA64.5662.794.30999999999999962.2599999999999998
H.DALAA61.7660.1733.3933.67
TARMOUNT49.4350.7425.4526.13
OULED MANSOUR66.95999999999999465.24.925.16
OUANOUGHA53.4753.0524.1525.7
CHELLAL67.01000000000000566.34999999999999446.8862.09
OULED MADHI65.3964.9599999999999943.32.4
K.CED DJIR63.8362.4225.4431.09
MAARIF68.766.15000000000000617.5418.03
BOU SAADA71.8872.48999999999999534.29999999999999737.57
EL HAMEL57.9257.8133.4635.840000000000003
OULTEM61.6461.318.86999999999999926.25
KHOUBANA63.2563.437.59000000000000348.67
M'CIF68.1367.9221.1122.57
HAOUAMED57.6258.064.284.93
O.SIDI BRAHIM76.1275.7245.4551.79
BEN ZOUH66.04000000000000666.279.596.91
SIDI AMEUR82.9182.4731.1431.36
TEMSA54.2555.1127.7326.13
SIDI AISSA65.93000000000000765.7524.3228.24
BOUTI ESSAYAH60.2358.715.93.19
BENI ILMENE55.3255.2624.1327.5
AIN EL HADJEL72.31999999999999373.6731.3638.619999999999997
SIDI HADJERES67.4768.397.042.77
BEN S'ROUR67.266.1743.1749.06
O.SLIMANE27.7526.824.63999999999999974.4400000000000004
ZARZOUR31.1232.013.783.25
MED BOUDIAF63.8563.4726.1929.19
AIN MELH55.0255.6128.6132.74
BIR FODDA50.0946.969.336.09
AIN FARES45.7547.6735.38000000000000344.83
SIDI .M'HAMED87.2586.7124.7624.39
AIN RICH55.8453.5920.9820.11
MEDJEDEL53.9852.7730.6629.73
MENAA48.1648.6422.9125.92
DJEBEL MESSAD65.73999999999999566.3829.8128.87
SLIM68.8770.9748.0952.1
TOTAL67.7367.40000000000000628.5731.53
Source : Direction de l'éducation

Taux de déperditions par cycle

Année : 2019/2020

CommuneTaux de déperditions (%)
PrimaireMoyenSecondaire
M'SILA0.009.766.07
MAGRA0.0515.055.21
BERHOUM0.008.462.82
AIN EL KHEDRA0.004.445.11
BELAIBA0.0211.075.24
DEHAHNA0.004.930.00
OULED DERRADJ0.009.876.77
MAADID0.0710.639.23
METARFA0.078.67/
OULED ADDI G0.008.411.16
SOUAMAA0.3319.45/
H.DALAA0.024.889.61
TARMOUNT0.006.111.59
OULED MANSOUR0.0916.74/
OUANOUGHA0.005.2510.94
CHELLAL0.003.770.00
OULED MADHI0.0015.88/
K.CED DJIR0.007.267.14
MAARIF0.0013.944.42
BOU SAADA0.0110.296.73
EL HAMEL0.006.031.89
OULTEM0.008.67/
KHOUBANA0.0011.578.57
M'CIF0.109.0440.93
HAOUAMED0.007.56/
O.SIDI BRAHIM0.009.0427.59
BEN ZOUH0.246.92/
SIDI AMEUR0.1817.729.32
TEMSA0.0017.698.57
SIDI AISSA0.038.305.47
BOUTI ESSAYAH0.0013.83/
BENI ILMENE0.0017.140.83
AIN EL HADJEL0.009.766.74
SIDI HADJERES0.0013.01/
BEN S'ROUR0.009.189.35
O.SLIMANE0.009.96
ZARZOUR0.006.48/
MED BOUDIAF0.3518.020.00
AIN MELH0.129.9720.25
BIR FODDA0.004.75/
AIN FARES0.005.574.98
SIDI .M'HAMED0.008.844.69
AIN RICH0.0011.389.79
SIDI .M'HAMED0.008.844.69
MEDJEDEL0.004.883.42
MENAA0.217.4332.50
DJEBEL MESSAD0.0011.3118.01
SLIM0.006.698.13
TOTAL0.039.977.83
Source : Direction de l'éducation

Transports Scolaires par Communes

Année : 2019/2020

CommuneNbre de buscapacité en placesNbre bénéféciers
Propriété de la communeLocation
M'SILA3121301,717
MAGRA72521,000
BERHOUM713491,680
AIN EL KHEDRA4728560
BELAIBA57271,232
DEHAHNA7232230
OULED DERRADJ9471906
MAADID85531,080
METARFA8096708
OULED ADDI G6492604
SOUAMAA501201,090
H.DALAA65461,288
TARMOUNT71732320
OULED MANSOUR3676332
OUANOUGHA11545950
CHELLAL6228599
OULED MADHI5630844
K.CED DJIR6032730
MAARIF4433609
BOU SAADA51240310
EL HAMEL5866106
OULTEM51118238
KHOUBANA4030150
M'CIF52311968
HAOUAMED7014895
O.SIDI BRAHIM5423331
BEN ZOUH9047360
SIDI AMEUR7623410
TEMSA49241,450
SIDI AISSA5655233
BOUTI ESSAYAH4020849
BENI ILMENE6442425
AIN EL HADJEL4067318
SIDI HADJERES8049440
BEN S'ROUR6616294
O.SLIMANE5050218
ZARZOUR6044330
MED BOUDIAF1013231,605
AIN MELH6211360
BIR FODDA6520357
AIN FARES6656448
SIDI .M'HAMED65141,159
AIN RICH71310676
MEDJEDEL4258193
MENAA6429348
DJEBEL MESSAD6217484
SLIM111033189
TOTAL2852521,98130,623
Source : Direction de l'éducation +DAL
زر الذهاب إلى الأعلى