التكوين

Le secteur  de  la formation  compte  03  INSFP,  22  centres  de  formation et 01 annexe, avec une capacité totale de 7 400 places, le nombre de stagiaires total égale à 8 215 élèves.

En outre, il existe d’autres structures de formation spécialisée, il s’agit de : -l’Institut de Formation en Technique Hôtelières de Bou-Saada

Établissements et capacités de formation

Année : 2019/2020

I.N.S.F.P31,10098089.09
Annexes des INSFP----
I.E.P----
Annexes des I.E.P----
C.F.P.A226,1507,065114.9
Annexes de C.F.P.A1150170113.3
T o t a l267,4008,215111.01
Source : DFEP

Capacités d’hébergement

Internats desNbreNbre de litsNbre de stagiaires en internatTaux utilisation des capacités %
I.N.S.F.P324012552.08
Annexes des INSFP----
I.E.P----
Annexes des I.E.P----
C.F.P.A21146016111.02
Annexes de C.F.P.A0000
T o t a l24170028616.82

C o û t s

Unité en Milliers DA, Année : 2019/2020

Pour la réalisation de UnitéCoût
Une salle de formation/I.N.S.F.PU3500
Une salle de formation/ I.E.PU0
Une salle de formation/C.F.P.AU3000
Un lit (une place) d'hébergement)U500
Source : DFEP

Formation Professionnelle

Année: 2019/2020

EtablissementCommuneCapacité D'acceuilNombre Spécialité OuverteNbre StagiairesNbre Enseignants
INSFP M'silaM'sila4001262633
INSFP BousaadaBousaada4001435426
INSFP M'sila 2M'sila300//4
CFPA M'sila 1M'sila3001068319
CFPA M'SILA 3M'sila300426315
CFPA M'SILA 3 BisM'sila250640911
CFPA MagraMagra300622017
CFPA Ouled DerradjOuled Derradj250545814
CFPA Hammam DalaaHammam Dalaa3501141217
CFPA Bou saadaBous aada3007131328
CFPA EL HamelEL Hamel3002816
CFPA KhoubanaKhoubana250420410
CFPA Ouled Sidi BrahimOuled Sidi Brahim300558312
CFPA Sidi ameurSidi ameur300414810
CFPA Sidi Aissa 1Sidi Aissa250938118
CFPA Sidi Aissa 2Sidi Aissa250536812
CFPA Ain El hadjelAin Elhadjel250639713
CFPA Ben SrourBen Srour250519613
CFPA Ain el melhAin elmelh250931415
CFPA MedjedelMedjedel300423712
CFPA Djebel MessaadDjebel Messaad30052068
CFPA Bou saada03Bou saada3001865
CFPA maadidzetoun250//4
CFPA ain el khadraain el khadra300//4
CFPA ain el richain el rich250//2
ANNEXE Bou saadaBou saada1505176/
Totale3 INS+22 CFPA+1 ANNEXE7,4001388,215328

Source : DFEP

Effectifs stagiaires

Année: 2019/2020

CentresNombre des stagiairesnbre de Diplômés
résidentielleapprentissageCours de soirAutreTotaldont filles
INSFP M'sila26832137626287296
INSFP Bousaada251103354177123
INSFP M'sila 2///////
CFPA M'sila 11944052559683151105
CFPA M'SILA 3681573826321973
CFPA M'SILA 3 Bis83214308240989115
CFPA Magra671124122052104
CFPA Ouled Derradj108222824645816291
CFPA Hammam Dalaa1652474129732
CFPA Bou saada1078823241313359237
CFPA EL Hamel2952813548
CFPA Khoubana81112112044626
CFPA O.S.Brahim6021031358310864
CFPA Sidi ameur7747241487639
CFPA Sidi Aissa 11521688533819155
CFPA Sidi Aissa 211625236813095
CFPA Ain Elhadjel65236276939712375
CFPA Ben Srour7660601964033
CFPA Ain elmelh143118533147559
CFPA Medjedel831411323726101
CFPA Djebel Messaad1149220677
CFPA Bou saada031861867441
ANNEXE Bou saada1096717617660
CFPA maadid///////
CFPA ain el khadra///////
CFPA ain el rich///////
Totale241643373031159821526701872
Source : DFEP

Structures privées de formation professionnelle

Année: 2019/2020

EtablissementCommuneCapacité d'acceuilNbre d'enseignantsnbre de spécialité Ouvertenbre stagiairesdont fillesnbre de diplômés
El ManarM'sila10012721710262
ElkalamM'sila9021312511
Annexe El FardousM'sila800000
El RaidM'sila80118168119
ElmeddahM'sila1000000
ElmaarifaM'sila8031181612
Imtieze KermicheM'sila804262511
El MounirBousaada9011716211054
Totale7004326658377150
Source : DFEP
زر الذهاب إلى الأعلى