الصحة

Le secteur de la santé dispose des infrastructures suivantes à travers la wilaya :

EPH06
EHS02
EPSP06
Instituts ou Ecole paramédicales1
Maternité17
Polycliniques55
Salle de soins190
Médecins Spécialiste394
Médecins Généralistes892
Chirurgiens Dentistes315
Agents Paramédicale3295

Infrastructures sanitaires

A-1 Secteur public

Date: 31/12/2020

CommunesCliniques (ou hopitaux)MaternitésCentre d'hémodialyse
NbreNbre de lits hospitalisationNbreNbre de litsNbreNbre de lits
M'sila398318441
Magra----113
Berhoum------
Ain El khadra------
Belaiba------
Dehahna------
Ouled Derradj------
Maadid------
Metarfa------
O.A.l'guebala------
Souamaa------
H.Dalaa------
Tarmount------
O.Mansour------
Ouanougha------
Chellal------
Ouled Madhi------
K Ced El djir------
Maarif------
Bou saada24216225
El hamel------
Oultem------
Khoubana------
M'cif------
El houamed------
O.Sidi brahim------
Benzouh------
Sidi ameur------
Tamsa------
Sidi Aissa------
Bouti sayeh------
Beni Ilmane------
Ain el hadjel------
Sidi hadjeres------
Ben Srour------
Ouled Sliman------
Zarzour------
Med boudiaf------
Ain el Melh------
Bir foda------
Ain fares------
Sidi M'hamed------
Ain errich------
Medjedel------
Menaa------
Dj.Messaad------
Slim------
Total Wilaya5140424779
Source DSP

A-3 Capacités globale (Secteurs public + privé)

AU: 31/12/2020

DésignationsCHU+ Hopitaux+ ClinquesEPSP + Polycliniques + Complexes méres et enfants Salle de soinsMaternitésCentre(ou Unités) d'hémodialyseIndépendants (Cabinets)
Nbre de lits1581214174172-
Taux d'utilasation des capacités (%)65458095-
Nbre de médecins généralistes (1)2842954626313
Nbre de médecins spécialistes (2)92810199
Nbre total de médecins (1+2)2932975436512
Nbre de chirurgiens dentistes (y.c indépendants)010200213
Source DSP

A-4 Indicateurs

AU: 31/12/2020

DésignationsTaux(Indicateur)
Nbre d'habitants / pour 1 lit d’hospitalisation1/ lit Pour 846 H
Nbre de femmes / pour 1 lit de maternité1 SF Pour 2/ lit
Nbre d'habitants / pour 1 médecin généraliste1 M, Généraliste Pour 1498 H
Nbre d'habitants / pour 1 médecin spécialiste1 M, Spécialiste Pour 3393 H
Nbre d'habitants / pour 1 chirurgien dentiste1 CH, Dentiste Pour 4244 H
Source DSP

Infrastructures sanitaires (hors hospitalisation) et Formation

AU: 31/12/2020

CommunesEPSPPolycliniquesComplexes méres et enfantsSalle de soinsInstituts ou Ecole paramédicales
M'sila15-111
Magra11-5-
Berhoum1-4-
Ain El khadra1-8-
Belaiba1-6-
Dehahna1-7-
Ouled Derradj1-3-
Maadid2-8-
Metarfa1-6-
O.A.l'guebala1-5-
Souamaa--4-
H.Dalaa2-12-
Tarmount1-2-
O.Mansour--4-
Ouanougha1-6-
Chellal1-1-
Ouled Madhi1-3-
K Ced El djir1-6-
Maarif1-4-
Bou saada14-8-
El hamel1-3-
Oultem--2-
Khoubana1-2-
M'cif1-2-
El houamed1-2-
O.Sidi brahim1-5-
Benzouh1-3-
Sidi ameur1-4-
Tamsa1-2-
Sidi Aissa12-7-
Bouti sayeh1-3-
Beni Ilmane1-1-
Ain el hadjel3-4-
Sidi hadjeres1-3-
Ben Srour11-2-
Ouled Sliman1-0-
Zarzour--2-
Med boudiaf1-3-
Ain el Melh11-5-
Bir foda1-2-
Ain fares1-2-
Sidi M'hamed1-6-
Ain errich1-3-
Medjedel1-3-
Menaa1-1-
Dj.Messaad1-3-
Slim1-2-
TOTAL WILAYA65501901
Source DSP

Personnel Médical et Paramédical par commune

AU: 31/12/2020

CommuneMédecins SpécialisteMédecins GénéralistesChirurgiens DentistesAgents Paraméd
PubPrivéePubPrivéePubPrivée
M'sila63111115711486735
Magra15143116797
Berhoum-2132231042
Ain El khadra--5102427
Belaiba--551212
Dehahna--301017
Ouled Derradj-112132956
Maadid--842029
Metarfa--211015
O.A.l'guebala--10112728
Souamaa--10004
Chellal--311012
Ouled Madhi--241012
O.Mansour5-1410052
Bou saada49558850933651
El hamel--711023
Oultem--10003
Ben Srour7-25663135
Ouled Sliman--21105
Zarzour--10005
Med boudiaf--211013
Khoubana--431016
M'cif--842124
El houamed211016
O.Sidi brahim721228
Benzouh401010
Sidi ameur861232
Tamsa211020
Maarif--221014
Sidi Aissa382565231116275
Bouti sayeh--20109
Beni Ilmane--412125
Ain el hadjel--8104489
Sidi hadjeres--201012
K Ced El djir--211014
H.Dalaa-316134984
Tarmount--531011
Ouanougha--852455
Ain el Melh181281449414
Bir foda--20108
Ain fares--30006
Sidi M'hamed--301012
Ain errich--641026
Medjedel--841443
Menaa--101028
Dj.Messaad--1222025
Slim--511026
TOTAL WILAYA1951995793131022133,295
Source DSP

Activités Sanitaires

Année 2020

ETABLISEMENTNbre de ConsultationsJournées d’hospitalisationMoyenne de Séjour
EPH M’SILA65404405582.32
EPH BOU-SAADA69027467403.69
EPH SIDI AISSA105518463073
EPH AIN EL MELH28776180082.34
EPH MAGRA67324109223.30
EPH BEN SROUR3018145771.55
EHS SLIMANE AMIRAT23190273711.98
TOTAL389,420194,4832.60
Source DSP

Structures et Cliniques Privées

Année 2020

ETABLISEMENTLieuspécialiteNbre de lits
EHP EL-KALAACite Ouled Sidi Brahim Commune de M'silaMedico- Chirurgicale46
EHP EL-HODNAGhalia Laid Commune de M'silaMedico- Chirurgicale21
EHP LES HAMADITESCite Pole Universitaire Commune de M'silaMedico- Chirurgicale31
EHP SIDI.THAMEURNouvelle Route de Djelfa Bou-SaadaMedico- Chirurgicale25
EHPEL-WAFAARoute de Biskra Bou-SaadaMedico- Chirurgicale17
Total140
Source DSP
زر الذهاب إلى الأعلى