الحماية الاجتماعية

Infrastructures et capacités d’accueil

AU : 31/12/2020

Etablissements d'accueilNbreCapacité (Places)Taux d'utilisation des capacités
Ecoles (ou centres pour jeunes sourds et muets18044
Centres psychopédagogiques des handicapés moteurs---
Centres psychopédagogiques des handicapés mentaux3320304
Ecoles (ou centres) pour les non voyants110058
Centres (ou établissements) pour enfants assistés---
Foyers pour personnes agées---
Centres d'accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violence et en situation de détresse.---
Centres spécialisés de protection de l'enfance (rééducation et de protectio)---
S.A.M.U social---
Diar ERRAHMA---
Centres de formation pour handicapées---
T o t a l5500406
Source DAS

Répartition des Crèches

Année 2019/2020

CommunesNbre de CréchesCapacité en PlacesNbre Bénéficiers
M'sila693,6501,825
Magra292130
Berhoum15050
Ain El khadra4120120
Belaiba---
Dehahna---
Ouled Derradj2290290
Maadid---
Metarfa---
O.A.l'guebala---
Souamaa---
H.Dalaa2114114
Tarmount---
O.Mansour---
Ouanougha---
Chellal---
Ouled Madhi---
K Ced El djir---
Maarif---
Bou saada9425428
El hamel---
Oultem---
Khoubana1100100
M'cif---
El houamed---
O.Sidi brahim---
Benzouh---
Sidi ameur15050
Tamsa---
Sidi Aissa5295283
Bouti sayeh---
Beni Ilmane---
Ain el hadjel19090
Sidi hadjeres---
Ben Srour---
Ouled Sliman---
Zarzour---
Med boudiaf---
Ain el Melh3110108
Bir foda---
Ain fares---
Sidi M'hamed---
Ain errich---
Medjedel---
Menaa---
Dj.Messaad---
Slim---
Total1005,3863,588
Source DAS

Population Handicapée selon la nature de l’handicape

Année 2020

CommunesMoteurSourd MuetMontauxAveuglePoly- HandicapTotal
M'sila18292621842459184410
Magra525784485521108
Berhoum34640286241699
Ain El khadra30026287384647
Belaiba21234184242256
Dehahna94881200203
Ouled Derradj31426297392678
Maadid36538321910815
Metarfa621464110151
O.A.l'guebala37240340540806
Souamaa274236060
H.Dalaa45464383872990
Tarmount126865140213
O.Mansour48105671122
Ouanougha18125172360414
Chellal951060161182
Ouled Madhi74772100163
K Ced El djir85186190173
Maarif13826122150301
Bou saada12142101441353113229
El hamel7916163341293
Oultem264186054
Khoubana5694781121
M'cif68444100126
El houamed701288212193
O.Sidi brahim9826117251267
Benzouh313482084
Sidi ameur265362561004688
Tamsa53954270146
Sidi Aissa72911975710951719
Bouti sayeh5278341267
Beni Ilmane1531897160284
Ain el hadjel43165359931949
Sidi hadjeres73572430193
Ben Srour22628275682599
Ouled Sliman354449092
Zarzour2365411094
Med boudiaf12320143701357
Ain el Melh24933384664736
Bir fada2965111097
Ain fares291319070
Sidi M'hamed711689190195
Ain errich17232233752514
Medjedel17917287350518
Menaa33985160143
Dj.Messaad13830155291353
Slim125274048
Total1036414881066622887024820
Source DAS
زر الذهاب إلى الأعلى