الموارد المائية

Ouvrages de Stockage des Eaux par Commune

CommuneRéservoirsChâteaux d'eau
NbreCapacité (M3)NbreCapacité (M3)
M'sila245130052600
Magra12675083440
Berhoum665003750
Ain El khadra1200133 890
Belaiba52000113000
Dehahna8330000
Ouled Derradj9540061300
Maadid18720000
Metarfa6205091700
O.A.l'guebala1246001500
Souamaa0092200
H.Dalaa16123504700
Tarmount650001200
O.Mansour125081 500
Ouanougha1089002350
Chellal2100082140
Ouled Madhi00132650
K Ced El djir1500103000
Maarif21350113300
Bou saada1627500150
El hamel6118000
Oultem7161000
Khoubana0061500
M'cif0051150
El houamed824001500
O.Sidi brahim520002300
Benzouh5145000
Sidi ameur823361250
Tamsa911083450
Sidi Aissa12217002300
Bouti sayeh613806950
Beni Ilmane72850150
Ain el hadjel8190003800
Sidi hadjeres520002750
Ben Srour7415000
Ouled Sliman26501250
Zarzour595000
Med boudiaf7500000
Ain el Melh655001500
Bir foda8158000
Ain fares99601200
Sidi M'hamed710604600
Ain errich414001500
Medjedel1929201100
Menaa7120000
Dj.Messaad8200000
Slim14149000
TOTAL34423402416442420

Répartition des infrastructures par commune

Au 31/12/2020

CommunesNbre retenues collinéairesNbre de sourcesNbre de forages
M'sila0138
Magra0126
Berhoum008
Ain El khadra0018
Belaiba0014
Dehahna106
Ouled Derradj0017
Maadid239
Metarfa0010
O.A.l'guebala007
Souamaa009
H.Dalaa0215
Tarmount005
O.Mansour006
Ouanougha026
Chellal0010
Ouled Madhi0012
K Ced El djir005
Maarif0010
Bou saada0222
El hamel014
Oultem025
Khoubana008
M'cif007
El houamed0010
O.Sidi brahim019
Benzouh005
Sidi ameur009
Tamsa0413
Sidi Aissa0015
Bouti sayeh006
Beni Ilmane005
Ain el hadjel002
Sidi hadjeres002
Ben Srour0110
Ouled Sliman005
Zarzour007
Med boudiaf1210
Ain el Melh108
Bir foda014
Ain fares124
Sidi M'hamed007
Ain errich004
Medjedel0011
Menaa007
Dj.Messaad003
Slim0111
TOTAL Wilaya626444

Réseaux d’AEP et Assainissement par commune

Au 31/12/2020

CommuneAEPAssainissementDotation en eau potable (L/Hab/J)
Taux racc (%)Taux racc (%)
M'sila9892140
Magra9845110
Berhoum9869100
Ain El khadra9932120
Belaiba9827125
Dehahna9838180
Ouled Derradj965170
Maadid977790
Metarfa9925125
O.A.l'guebala8759125
Souamaa9557150
H.Dalaa8771140
Tarmount9076125
O.Mansour8876150
Ouanougha858195
Chellal9386200
Ouled Madhi9081170
K Ced El djir8872160
Maarif8167185
Bou saada8377140
El hamel8783155
Oultem8874200
Khoubana9892185
M'cif9894150
El houamed8258200
O.Sidi brahim8379130
Benzouh9594145
Sidi ameur7967140
Tamsa7636200
Sidi Aissa8092150
Bouti sayeh8036200
Beni Ilmane9584140
Ain el hadjel9378110
Sidi hadjeres9265140
Ben Srour8376120
Ouled Sliman8883200
Zarzour8348120
Med boudiaf7059100
Ain el Melh928580
Bir foda9891200
Ain fares9392160
Sidi M'hamed8776120
Ain errich9595125
Medjedel9785150
Menaa9579150
Dj.Messaad9594150
Slim9682140
TOTAL9175133

Ressources

1-Ressources superficielles
BarrageLieuAnnée de réalisationCapacité (Hm3/an)
K'sobM'sila194729.5
SeboullaMagra201717.4
2-Ressources souterraines
Nombre de foragesCapacité (M³)
444207775
3-Stockage
Nombre de réservoirs:Capacité de stockage (M³)Nombre des châteaux d'eauCapacité de stockage (M³)
34423402416442420
4- Réseaux AEP :
Taux de raccordementDotation journalière
0.91133 L/J/hab
5-Réseaux d’Assainissement :
Taux de Raccordement :
0.75
زر الذهاب إلى الأعلى